Timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:00 – 6:45 Strength Strength Strength Strength Strength
6:45 – 7:30 Metcon Metcon Metcon Metcon Metcon
7:30 – 9:00 Open Gym Open Gym Open Gym Open Gym Open Gym
9:00 – 10:30 Open Gym Open Gym
10:30 – 11:30 Social Saturday Open Gym
15:00 – 16:45 Open Gym Open Gym Open Gym Open Gym Open Gym
17:00 – 17:45 Strength Strength Strength Strength Strength
17:45 – 18:30 Metcon Metcon Metcon Metcon Metcon
18:30 – 19:15 Strength Strength Strength Strength Strength
19:15 – 20:00 Metcon Metcon Metcon Metcon Metcon